Spelreglement - indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen indebuurt Amersfoort (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 26-11-2021 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request door de gemeente Amersfoort onder nummer LOT-1033405.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request wordt georganiseerd door:
indebuurt Amersfoort
Zuidsingel 70
3811HD Amersfoort
KVK-nummer: 34172906

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request komt ten goede aan Serious Request voor het WNF .

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 26-11-2021 tot en met 19-12-2021 worden er maximaal 100000 loten verkocht voor € 5,00 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht:
  • indebuurt.mylotify.com
  • tijdens verschillende evenementen.
 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, en geboortedatum.
 3. Aan de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request kan worden deelgenomen langs elektronische weg (iDEAL).
 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request.
 5. Deelname aan de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. Het totaal prijzenpakket van de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request is onderverdeeld in de volgende trekkingen:

  • Prijzenpakket van de trekking van 19-12-2021 bestaat uit:
   • 1x Diner voor Twee t.w.v. € 75,00
   • 1x Een volumebehandeling of haarverlenging t.w.v. € 350,00
   • 1x Pizza en een drankje t.w.v. € 50,00
   • 1x Amersfoort Kalender 2022 t.w.v. € 12,00
   • 1x Origineel kunstwerk t.w.v. € 150,00
   • 1x Oreo Brownies t.w.v. € 14,00
   • 5x Amersfoortse keitjes t.w.v. € 4,00
   • 1x Desserttaart 8-10 personen t.w.v. € 24,00
   • 1x Amersfoorts bordspel t.w.v. € 8,00
   • 1x indebuurt Fietskrat t.w.v. € 54,00
   • 2x Soepstrippenkaart t.w.v. € 16,00
   • 5x Verse Macarons t.w.v. € 13,00
   • 2x Bronzen Onze Lieve Vrouwetoren t.w.v. € 32,00
   • 1x Amersfoort Beker t.w.v. € 9,00
   • 1x Amersfoortse Waterfles t.w.v. € 13,00
   • 1x Amersfoortse Shopper t.w.v. € 14,00
   • 1x Hoodie van Amersfoort t.w.v. € 34,00
   • 1x Mom-bag naar keuze t.w.v. € 19,00
   • 1x Unieke Flesopener t.w.v. € 9,00
   • 5x Fietsbidons t.w.v. € 10,00
   • 1x 3-gangen menu t.w.v. € 50,00
   • 10x Prijzenpakketje t.w.v. € 17,00
   • 1x Workshop krokettenmaken t.w.v. € 90,00
   • 3x Lekkernijpakket t.w.v. € 25,00
   • 1x 4x entreetickets voor DierenPark Amersfoort t.w.v. € 98,00
   • 1x 4 kaartjes voor het Game Café t.w.v. € 60,00
   • 2x Privé zangles / vocal coaching t.w.v. € 35,00
 2. De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op indebuurt.mylotify.com
 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.
 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan indebuurt Amersfoort via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request betekent instemming met dit reglement.
 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 7. Op de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de indebuurt Loterij voor 3FM Serious Request voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.
 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01